Kişisel Verilerin Korunması


Değerli müşterilerimiz,

Özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Genel Kanun Kapsamı

Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. olarak Kanun uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatına sahibiz. Kanun kapsamında, veri işleme, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi konularda veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi İçin Hukuki Sebepler *

Şirketimizden alacağınız ürün ve hizmetler nedeni ile kuracağımız ilişki kapsamında; kişisel verilerinizi Kanun’un 5.maddesinde yer alan ve aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle işliyoruz. Kanun’un;

 • 5/2 (a) maddesi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • 5/2 (c) maddesi uyarınca Şirketimizle imzaladığınız sözleşme veya bu sözleşmenin yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • 5/2 (ç) maddesi uyarınca Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • 5/2 (e) maddesi uyarınca bir hakkın oluşması, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • 5/2 (f) maddesi uyarınca sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla Kullanıyoruz?

 • Sunmakta olduğumuz her türlü ürün ve hizmetlerde kullanmak
 • Kimlik, adres ve gerekli diğer bilgilerinizi kaydetmek,
 • İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerimizi sunmak,
 • Sizinle paylaşmamız gereken önemli bilgileri iletişim bilgileriniz üzerinden size iletmek,
 • Bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen bilgileri saklamak, bu kurumlara raporlamak ve bunları bilgilendirmek, kamu kurumları veri tabanından yapılması gerekli sorgulamaları yapmak
 • İşyerinde güvenlik uygulamaları nedeniyle şube, bölge müdürlüğü ve genel müdürlük binalarımızda kamera görüntülerini kaydetmek,
 • İdari, hukuki yükümlüklerimizi ve sizinle imzaladığımız sözleşmelerimizin gereğini yerine getirmek

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Mevzuatta izin verilen kişi ve kuruluşlar, kamu kurumları, ana hissedarımız, sizinle imzaladığımız sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla hizmet aldığımız 3. kişiler, bayisi bulunduğunuz ana firma

Kişisel Verilerinize Nerelerden Ulaşabiliriz?

Kişisel verileriniz Genel Müdürlük, şubelerimiz, bölge müdürlüklerimiz, talebinize istinaden T. Garanti Bankası A.Ş. aracılığıyla; sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

Dilediğiniz zaman Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; 

a) İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir, 

b) Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir.

c) Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir, 

d) Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,  

e) Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,

f) Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz. 

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.  

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak şubelerimize iletebilir, ayrıntılı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İyi günler dileriz.

* Şirketimiz kişisel veri envanter çalışmasında değişiklik oldukça bu bilgilendirmemiz güncellenecektir.

euro.message madebycat ®